Startsäit Firwat eng PS-Formatioun?
PDF Print E-mail

Firwat eng PS-Formatioun?

------------------------------------------------------

Als LGS-Verband an als Chef/taine wëlle mir déi “kierperlech, geeschteg, moralesch, affektiv-sozial a reliéis Fähegkeete”  vun de Jongen a Meedercher förderen, déi eis uvertraut sinn. Och wëlle mir bestëmmte Wäerter (aus dem LGS -Gesetz, -Engagement, -Gebiet asw.) weidervermëttelen.
D'PS-Formatioun wëll dëst wichtegt Uleies "iwerbranchlech" thematiséieren!

PS-Formatioun heescht perséinlech a spirituell Formatioun:

Perséinlech: Well mir als Chef/taine eng grouss Virbildfunktioun hunn a kaum aner Wäerter vermëttelen wéi déi,  hannert deene mir perséinlech stinn an déi mir selwer (on-)bewosst liewen., ass et wichteg, eis bewosst ze maachen, wéi eng Wäerter dëst sinn.

Spirituell: Als LGS striewe mir eng “spirituell Haltung” vun eise Memberen un. Mir verstinn heirënner “eng prinzipiell Offenheet fir Wäerter, fir dat Net-Materiellt, fir d’Fro no Gott an d’Sich no engem Sënn vum Liewen”. Ëmsou méi wou et ëmmer méi ënnerschiddlech Glawens-Iwwerzeegungen a -Praktike gett, ass et wichteg, heiriwwer an d'Gespréich ze kommen.

Froen, déi mir eis op de PS-Weekender dacks stellen: Wat ass mir wichteg? Wat gëtt mir Kraaft? Wat wënschen ech mir? Wourunner gleewen ech? Woufir engagéieren ech mech?…

Opgepasst!!!: Et ass net Sënn vun de PS-WEer, Methode fir spirituell-reliéis Animatioun an der eegener Branche kennenzeléieren. Dëst geschitt um  STIP (an um STAP)  vun der Branche.

Last Updated on Thursday, 13 January 2011 23:18